Ochrana osobních údajů

I. Úvod
Las - pro s.r.o. , IČ 25525085, se sídlem Bukovinka 170, PSČ 679 05, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29101 (dále jen  společnost”), se rozhodla z pozice správce osobních údajů, zpracovat níže uvedená data, a to dle podmínek zde stanovených.

II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté společnosti, které budou shromažďovány a dále zpracovávány, zahrnují:
− jméno a příjmení, druhé příjmení, tituly;
− druh objednaného zboží, místo dodání, druh a rozsah zboží, datum narození, způsob použití výrobku, dotazy na společnost, ostatní skutečnosti sdělené při obchodním vztahu, shromažďování informací o návštěvě internetových stránek společnosti, či při mailové komunikaci.

III. Účel zpracování
Osobní údaje poskytnuté společnosti budou přesně, přiměřeně, relevantně a omezeně, v různých časových intervalech zpracovávány korektně, aktuálně zákonným a  transparentním způsobem, a to za účelem komunikace se státními úřady, jakož i pro maximalizaci individuální přístupu při tvoření firemní identity, tedy zejm. určování optimálního využití pracovních pozici, tvorba pracovního prostoru, individualizace nabídek, přizpůsobování se trhu, a využití pracovních pozic, cílení na odběratele, odavatele a zákazníky, konkretizace marketingu, a to vše pro řádné a optimální fungování správce.

IV. Způsob zpracování
Osobní údaje poskytnuté společnosti budou zpracovávány zákonným a spravedlivým způsobem, pomocí vhodného technického a organizačního opatření, aby se zajistila úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. K osobním údajům budou mít přístup pověření pracovníci společnosti. Agenda osobních dat je přidělena sekretariátu ředitele.

V. Platnost souhlasu
Poskytnutí osobních údajů společnosti je dobrovolné a možné kdykoliv odvolat. Informaci o tom, které osobní údaje jsou u konkrétně zpracovávány poskytne společnost na písemné či elektronické vyžádání. Souhlas je udělován na dobu 40 let, nebo nejpozději na dobu 5-ti let po skončení činnosti společnosti.

VI. Poučení
Dotčený subjekt (osoba poskytující údaje) má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost o vysvětlení, vznést námitku či požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména může žádat o opravu nebo výmaz, popřípadě o omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i vznést právo na přenositelnost údajů. Dotčený subjekt (osoba poskytující údaje) má právo obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to zejména v případě, kdy společnost nevyhoví jeho žádosti o vysvětlení či odstranění stavu vzniklého zpracováním jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Platné od 25.5.2018