Politika společnosti

1. Prosperita

 • Veškeré činnosti společnosti směřují k dosažení dlouhodobé prosperity.
 • Činnosti nepřinášející hodnotu nebo způsobující ztráty nepodporujeme.
 • Produkty budou zhotovovány v souladu s příslušnými specifikacemi, právními předpisy a při nákladech dovolujících tvorbu zisku.

2. Zainteresované strany

 • Pochopení potřeb a očekávání zainteresovaných stran je předpokladem úspěchu při jejich plnění.
 • Veškeré činnosti směřujeme k uspokojení potřeb a očekávání zainteresovaných stran.
 • Cílem je dodávat zákazníkům lepší produkty a služby než naši konkurenti.

3. Právo

 • Našim společným cílem je při všech činnostech zvažovat a plnit platné právní požadavky a to nejen v oblastech jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.

4. Systém řízení

 • Systém managementu vybudovaný dle standardu ISO 9001bude neustále rozvíjen a zefektivňován.

5. Jakost / kvalita

 • Cílem je dosažení nulového výskytu chyb ve všech činnostech společnosti.
 • Nekvalitní produkty a služby nesmějí být v žádném případě dále předávány. Příčina nedostatků se musí analyzovat a natrvalo odstranit.

6. Dodavatelé

 • Včasné zapojení dodavatelů do nových projektů a jejich řízení je předpokladem splnění požadavků na dodávané produkty.

7. Životní a pracovní prostředí

 • Produkty a naše služby musí nést záruku toho, že jsme šetrní k prostředí, ve kterém podnikáme.
 • Používáním zavedených postupů co nejefektivnější využíváme vstupních materiálů a energií, což nám pomůže snížit zatížení životního prostředí znečišťujícími látkami a odpady a zaručuje dodržování zásad BOZP.
 • Předpovídáním a vhodnou přípravou omezíme dopady možných rizik (mimořádných situací) a to zejména v oblastech jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Pracovní prostředí musí přispívat k maximální výkonnosti a spokojenosti pracovníků při zajištění odpovídající bezpečnosti práce a zdraví.
 • Oboustranné externí informace mezi naší společností a širokou veřejností nám pomůže společně spolupracovat na projektech, které povedou k neustálému zlepšování životního prostředí, bezpečnosti práce a image společnosti a tím i spokojenosti našich zákazníků.

8. Pracovníci

 • Každý pracovník naší organizace zná dodavatele a zákazníka své práce, každý je povinen svůj úkol plnit přesně, včas a uplatňuje při tom všechna opatření pro zlepšení kvality, snižování dopadů na životní prostředí a pro dodržování zásad bezpečné práce.
 • Rozvíjíme osobní vztah každého našeho pracovníka ke společnosti a jejich tradicím.
 • Spokojení a kladně motivovaní pracovníci jsou základním předpokladem pro vynikající produkty a služby.
 • Pravidelným školením a informováním všech pracovníků naší společnosti o vztahu k jakosti, životnímu prostředí a bezpečnosti práce budeme utužovat povědomí pracovníků v těchto oblastech.
 • Organizace má stanovenu a zavedenu politiku společenské odpovědnosti, zahrnující politiku proti úplatkářství, pravidla chování zaměstnanců a politiku eskalování etiky.

9. Zlepšování

 • Důsledné a pravidelné měření výsledků procesů nám odhaluje prostor pro další zlepšování.
 • Neustálým zlepšováním všech činností, procesů a produktů, týmovou prací a vzájemnou podporou všech pracovníků chceme dosáhnout toho, aby:
  • se vracel spokojený zákazník a ne nekvalitní produkt,
  • dopady na životní prostředí byly menší než jaká je představa zainteresovaných stran,
  • výsledkem každodenních činností a minimalizací rizik bylo 0 pracovních úrazů.
 • Zlepšování a preventivní opatření jsou lepší než následná nápravná opatření. Používáním nástrojů prevence se snažíme dosáhnout nulového výskytu chyb.
 • Část vytvořených finančních zdrojů bude vedení společnosti využívat v programech ochrany a zlepšování životního prostředí v okolí společnosti, bezpečnosti při práci a spokojenosti zainteresovaných stran.