Všeobecné obchodní podmínky Las-pro s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na veškeré smluvní vztahy mezi společností Las-pro s.r.o.,se sídlem Bukovinka 170, 679 05, IČ: 255 25 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29101, jako dodavatelem a jejími zákazníky jako odběrateli, a jsou součástí kupní smlouvy.
 2. Dodavatel bude odběrateli dodávat zboží či provádět dílo dle požadavků odběratele. Veškeré smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se budou řídit těmito VOP, pokud nebude mezi smluvními stranami výslovně písemně ujednáno jinak.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se považují za přijaté, pokud bude odběratelem podepsána příslušná smlouva s dodavatelem, a v této smlouvě bude na tyto podmínky odkazováno.
 4. Nastane-li případ, že jedno nebo více ustanovení těchto podmínek nebo uzavřeného smluvního vztahu se stane neúčinné nebo neplatné, není tím dotčena platnost smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek jako celku. Prodávající je oprávněn nahradit neúčinná nebo neplatná ustanovení právně účinnou úpravou, jejíž hospodářský výsledek se bude pokud možno co nejvíce blížit neplatnému ustanovení.
 5. Dodavatel i Odběratel prohlašují, že
  • veškerá následující prohlášení a taktéž informace poskytované na základě Smlouvy jsou pravdivé, přesné a úplné, přičemž neexistuje žádná skutečnost, která by byla s těmito prohlášeními v rozporu;
  • jsou oprávněni uzavřít smlouvu, plnit své povinnosti vyplývající z smlouvy a řádně a včas příslušnou transakci zrealizovat;
  • veškeré předpoklady pro uzavření příslušné smlouvy jsou splněny, zejména nikoliv však výlučně s ohledem na pravdivost a úplnost prohlášení a ostatní podmínky stanovené příslušnými právními předpisy;
  • uzavření smlouvy ani realizace jednotlivých kroků v souvislosti s příslušnou smlouvou není porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů, závazných smluv, dohod a prohlášení, ani není v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu, soudu, rozhodčího nálezu, kterými by byla smluvní strana vázána, ani není porušením jakýchkoliv práv třetích osob;
  • nejsou v úpadku ani hrozícím úpadku, ani proti němu nebyl podán insolvenční návrh a/nebo návrh na výkon rozhodnutí;
  • zboží dodané odběratelem nemá žádné právní vady, tedy zejména nikoliv však výlučně není zatíženo zástavním právem, nájemním právem, jiným užívacím právem nebo jakýmkoliv jiným právem třetí osoby;
  • veškeré zboží je řádně uhrazeno včetně veškerých souvisejících daní, odvodů a poplatků, a je procleno a je způsobilé k distribuci v zemích Evropského hospodářského prostoru;

II. Objednávka

 1. Odběratel bude zboží, či dílo u dodavatele objednávat formou objednávek, které budou obsahovat následující náležitosti:
  1. Označení „Objednávka“, datum jejího vystavení a číslo objednávky,
  2. Obchodní jméno (firmu), sídlo, IČ a DIČ odběratele (případně jméno, příjmení, datum narození a bydliště u nepodnikajících fyzických osob)
  3. Specifikaci předmětu objednávky dostatečnou ke zhotovení zboží (zejména odkazem na technickou dokumentaci zaslanou dodavateli spolu s objednávkou),
  4. Odkaz na případnou předchozí cenovou nabídku dodavatele a dle ní uvedenou cenu dodávky a způsob platby,
  5. Požadovaný termín a způsob dodání (v sídle dodavatele, nebo do provozovny odběratele). Termín dodání je závazný za předpokladu, že dodaná technická dokumentace je úplná, jednoznačná a bez rozporů. Odběratel bere na vědomí, že nedostatky technické dokumentace mohou vyjít najevo až při zhotovování výrobku. V tomto případě dodavatel vyzve odběratele k doplnění technické dokumentace v souladu cenovou nabídkou, nebo k odstranění nepřesností a rozporů a dodací termín se posouvá alespoň o počet dnů nezbytných ke zhotovení výrobku při zohlednění aktuálního kapacitního vytížení dodavatele. Termín musí být dodavatelem výslovně písemně potvrzen,
  6. Osobu oprávněnou ve věci objednávky za odběratele jednat a činit právní úkony,
  7. V případě, že odběratel požaduje odstranění běžných stop způsobených při zhotovení zboží (např. vrstva skloviny, odstranění ostrých hran po řezání, stopy po oleji, otlaky po nástrojích u ohýbaných dílů, nadměrné prohnutí u délek, kde se to v důsledku uvolňování pnutí běžně předpokládá apod.), je povinen tuto skutečnost v objednávce jasně specifikovat. Pokud tak neučiní, nepovažují se tyto běžné stopy za vadu zboží,
  8. přílohou objednávky musí být technická dokumentace pro zhotovení zboží a to ve formátu dle čl. III. odst.1 těchto VOP. V případě, že stanovená cena předpokládala jinou formu obdržené technické specifikace zboží, která má vliv na pracnost při jejím zpracování, může odběratel cenu zboží o tuto pracnost navýšit,
 2. Objednávky mohou být činěny následujícím způsobem:
  • telefonicky: +420 517 819 345
  • faxem: +420 517 819 341
  • e-mailem: info@laspro.cz
 3. Dodavatel po obdržení objednávky:
  1. V případě úplné objednávky objednávku potvrdí případně vyzve odběratele k uzavření smlouvy,
  2. V případě, že objednávka bude neúplná nebo dodavatel požaduje změnu některých ujednání, vyzve dodavatel neprodleně odběratele k doplnění objednávky, případně zašle návrh na změnu učiněné objednávky. V případě souhlasu odběratele vyzve dodavatel odběratele k uzavření smlouvy
 4. Dodavatel není povinen objednávku potvrdit, pokud by ji nebyl z kapacitních důvodů schopen plnit. O této skutečnosti je povinen neprodleně informovat odběratele. Také v případě objednávky překračují běžné obchodní zvyklosti mezi smluvními stranami je oprávněn dodavatel objednávku odmítnout, případě stanovit termín dodání dle svých možností.
 5. Jednotlivý smluvní vztah vzniká mezi smluvními stranami okamžikem výslovného písemného potvrzení objednávky dodavatelem, případně podpisem smlouvy. Požadavek písemné formy je dodržen i v případě mailové komunikace.
 6. V případě, že odběratel bude chtít po učinění objednávky předmět plnění změnit, bude o tom mezi stranami uzavřena písemná smlouva stanovující kromě jiného i náklady spojené se změnou objednávky. Ode dne doručení žádosti odběratele o změnu předmětu plnění do uzavření písemné smlouvy se dodavateli přerušuje lhůta k plnění a dodavatel je oprávněn stanovit novou lhůtu s ohledem na aktuální kapacitní vytížení výroby.
 7. Dodavatel může odvolat potvrzení objednávky nebo odstoupit od smlouvy, je-li odběratel v prodlení s placením předchozích závazků nebo jestliže má dodavatel závažný důvod se domnívat, že o splnění podmínek smlouvy se strany odběratele lze pochybovat.

III. Technická dokumentace

 1. Technickou dokumentaci k předmětu objednávky dodává odběratel standardně v elektronické podobě ve formátech dxf, dwg, geo nebo jt. Nedodá-li odběratel potřebnou výrobní dokumentaci v elektronické podobě nebo je nutné ji upravovat (rozpojené kontury, vyhlazování obrysů, úprava rozvinutých tvarů a další úpravy nad rámec standardně dodané dokumentace), je v případě prvovýroby dodavatel oprávněn účtovat poplatek za úpravu technické dokumentace ve výši dle složitosti úprav.
 2. U plechů s povrchem brus, kartáč nebo jiný dekor je nutné uvést na výkrese nebo v objednávce orientaci výrobku na tabuli plechu. V případě, že toto nebude uvedeno, dodavatel zvolí orientaci výhodnější z hlediska výtěžnosti tabule plechu a odběratel je povinen tuto skutečnost akceptovat.
 3. V případě opakované výroby, kde dojde ke změnám oproti posledně použité technické dokumentaci, je odběratel povinen do objednávky uvést výslovné upozornění, že došlo ke změně, nebo uvádět jednoznačnou specifikaci dílů na objednávkách včetně čísla revizí, verzí či indexů. Pokud nebude tímto způsobem zřetelně označena změna, bude výrobek dodán shodně s posledním provedením jako při předešlé dodávce.
 4. Při následném zpracování laserem řezaných výpalků, jako např. zinkování, lakování, svařování je nutno počítat s drobnou vrstvou okuje na řezné hraně, kterou způsobuje použitá laserová technologie. Tuto lze efektivně odstranit omíláním, mořením, popř. mechanickým sražením hrany, což ale není standardně součástí účtované ceny za zpracování výrobku. U ohýbaných dílů se při maximálním zatížení ohraňovacího lisu objevují obvyklé stopy otlaků po nástrojích nepravidelně a po celé délce ohybu. Pokud má odběratel zvýšené nároky z hlediska uvedených projevů vzniklých použitými technologiemi, je nutné tyto projednat předem a výslovně uvést v objednávce a výkresové dokumentaci.
 5. Dodavatel považuje veškerou obdrženou technickou dokumentaci od odběratele za jeho výlučné vlastnictví a přistupuje k ní jako k informacím důvěrného charakteru a používá ji výhradně k účelům, ke kterým mu byla poskytnuta.
 6. Dodavatel se řídí zejména normou ČSN EN ISO 9013 „Klasifikace tepelných řezů – geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezů“ a požadavky technické specifikace.

IV. Zpracování materiálu odběratele

 1. V případě, že předmětem plnění je zpracování materiálu odběratele vztahují se na vztah odběratele a dodavatele ustanovení občanského zákoníku, upravující smlouvu o dílo, pokud tyto VOP či smlouva nestanoví něco jiného. Odběratel povinen splnit následující povinnosti:
  1. Dodané plechy musí být bez koroze, rovné a nepoškozené, v balících o hmotnosti max. 3 000 kg.
  2. Dobu dodání plechů musí odběratel uvést ve své objednávce, případně jinak písemně oznámit dodavateli ještě před stanovením závazného termínu zhotovení zakázky a v ní musí slíbený objem materiálu dodat na adresu dodavatele. V opačném případě není dodavatel vázán termínem zhotovení zakázky a je oprávněn stanovit termín nový dle aktuálního kapacitního vytížení v době skutečného obdržení materiálu.
  3. Jednotlivé jakosti a tloušťky materiálu musí být vzájemně odděleny vhodným proložením umožňujícím bezpečnou manipulaci vysokozdvižným vozíkem.
  4. Materiál musí být jasně označen popisem s uvedením tloušťky, rozměrů a jakosti.
  5. Současně s dodávkou musí být předán i dodací list s uvedeným množstvím a identifikací, pro kterou zakázku nebo odběratele je materiál určen.
  6. Odběratel je povinen doložit dodavateli materiálový atestu v případě, kdy potřebuje pro nastavení parametrů řezání laserem znát přesné složení zpracovávaného materiálu.
 2. Dokud nebudou splněny veškeré podmínky uvedené pod bodem 1. tohoto článku, není dodavatel povinen zahájit práce na díle a neběží mu lhůta k plnění.
 3. Pokud odběratel požaduje odebrat s výrobky i jakoukoli část odpadu, je povinen toto výslovně uvést v objednávce a převzít ho u dodavatele spolu se zbožím, a to v sídle dodavatele. Pokud tato skutečnost není uvedena v objednávce, jsou zbytky likvidovány obvyklým způsobem u dodavatele v souladu s jeho odpadovým hospodářstvím.
 4. V případě, že odběratel nedodá potřebný materiál ani ve lhůtě, dodatečně mu poskytnuté dodavatelem, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody, způsobenou mu objednatelem spolu s ušlým ziskem z nerealizovaných zakázek z důvodů rezervace kapacity pro objednatele.
 5. V případě zpracování materiálu odběratele zůstává materiál ve vlastnictví odběratele a na dodavatele nepřechází nebezpečí škody na věci.

V. Dodání zboží

 1. Místem plnění dodávky zboží či díla je sídlo dodavatele. Odběratel převezme předmět objednávky prostřednictvím osoby oprávněné jednat za odběratele, tj. prostřednictvím statutárního orgánu, nebo osoby, která předá dodavateli písemné zplnomocnění statutárního orgánu odběratele k převzetí předmětu objednávky nebo osoby, uvedené v objednávce jakožto osoby oprávněné za odběratele jednat.
 2. Odběratel je povinen poskytnout dostatečnou součinnost při převzetí zboží tak, aby zboží ve sjednaném termínu mohlo být dodavatelem řádně předáno. Převzetí zboží potvrdí odběratel, resp. osoba jím určená, na dodacím listu případně předávacím protokolu.
 3. Odběratel je povinen převzít předmět objednávky v den dodání, který je předem ujednán ve smlouvě uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem. V případě, že odběratel zásilku nepřevezme či nezajistí její převzetí, je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 40% z ceny zásilky za každé neúspěšné převzetí a dodavatel je oprávněn předmět objednávky uskladnit. Dnem následujícím po sjednaném dni dodání v takovém případě vzniká dodavateli nárok na zaplacení skladného ve výši 0,5% z hodnoty předmětu objednávky za každý den skladování. Sjednaným dnem předání rovněž přechází na odběratele v popsaném případě nebezpečí vzniku škody na věci.
 4. Při zpoždění dodávky vlivem vyšší moci nebo skutečností, které dodavateli plnění podstatně ztěžují nebo mohou ztěžovat a mohou nastat bez ohledu na vůli dodavatele – např. stávka, výluka, úřední nařízení atd., a to i když tyto důvody nebo skutečnosti nastanou u subdodavatelů dodavatele, jakož i zpoždění způsobené dopravcem, je dodavatel oprávněn posunout termín plnění o takto vyvolané zpoždění.
 5. V případě dohody mezi dodavatelem a odběratelem zajistí dodavatel přepravu předmětu objednávky na adresu stanovenou odběratelem na základě objednávky odběratele a na náklady odběratele. Rizika při dopravě předmětu dodávky k odběrateli přecházejí na odběratele okamžikem předání dopravci, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Cena za přepravu není součástí kupní ceny a bude vždy stanovena individuálně.
 6. V případě, že odběratel zboží či dílo nepřevezme ani do 60ti dnů od sjednaného data dodání, není dodavatel nadále povinen zboží či dílo odběrateli dodat a zároveň je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny zboží vč. DPH. Pokud se jednalo o zpracovaní materiálu, dodaného odběratelem, postupuje se v tomto případě přiměřeně dle ustanovení občanského zákoníku, upravujících smlouvu o skladování.
 7. Vlastnické právo přechází na odběratele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 8. Nebezpečí škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem dodání zboží tj. při potvrzení o převzetí (dodání) oprávněnou osobou Odběratele, či předáním zboží dopravci dl čl. V, odst. 5 těchto všeobecných podmínek.

VI. Platební podmínky

 1. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká dodavateli ke dni, kdy je kupujícímu umožněna dispozice s předmětem plnění objednávky (za umožnění dispozice s předmětem plnění objednávky považuje i předání předmětu plnění objednávky přepravci, v případě je-li přeprava mezi dodavatele a odběratelem sjednána).
 2. Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli cenu zboží, a to v hotovosti při převzetí zboží nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele.
 3. Po předání zboží vystaví dodavatel fakturu – daňový doklad. Dodavatel je oprávněn k ceně zboží připočíst DPH dle platných právních předpisů. Faktura je splatná ve lhůtě sjednané mezi dodavatelem a odběratelem ve smlouvě či potvrzené objednávce, jinak ve lhůtě 14 dní od jejího vystavení. Datem úhrady se rozumí připsání hrazené částky na účet dodavatele.
 4. V případě prodlení odběratele s úhradou peněžitých nároků odběratele z uzavřené kupní smlouvy vzniká dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z hodnoty předmětu plnění za každý den prodlení. Náhrada škody není tímto ustanovením dotčena.
 5. V případě prodlení odběratele s placením, zastavení plateb a jiných okolností se stávají veškeré pohledávky dodavatele za odběratelem ihned splatnými a odpadají přislíbené mimořádné výhody, jako množstevní rabat apod.
 6. Porušením závazků odběratele z jakékoli předchozí uzavřené smlouvy vzniká dodavateli oprávnění neplnit závazky z dalších smluvních vztahů uzavřených s odběratelem, aniž by se tím dostal do prodlení. Toto oprávnění dodavatele trvá do doby úplného splnění závazku odběratele z uzavřené kupní smlouvy, u níž je odběratel v prodlení. Odběratel není oprávněn vůči peněžitým nárokům dodavatele z uzavřené kupní smlouvy uplatnit své vlastní peněžité nároky a to ani v případech, kdy to umožňují dispozitivní obecně závazné právní úpravy.
 7. Nesplní-li odběratel své závazky vůči prodávajícímu včas, je dodavatel oprávněn požadovat neprodlené vrácení dodaného zboží. Vrácení dodaného předmětu dodávky z důvodů výhrady vlastnictví se v žádném případě nepovažuje za odstoupení od smlouvy a nemá vliv na možnost dodavatele požadovat po odběrateli náhradu škody a nákladů, spojených s nutností uplatnit výhradu vlastnictví.
 8. Dodavatel se zavazuje doručit Odběrateli daňový doklad spolu s dodání zboží, případně v co nejkratším možném termínu po předání zboží. Všechny daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů.
 9. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený v daňovém dokladu vždy s uvedením VS, jímž je číslo daňového dokladu, ke kterému se platba vztahuje. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu odesílatele ve prospěch bankovního účtu příjemce.
 10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy budou mít proti sobě určité a splatné pohledávky stejného druhu, které lze uplatnit před soudem, budou tyto pohledávky primárně řešit, po předchozím vzájemném výslovném souhlasu, započtením, nebude-li dohodnuto jinak.
 11. Smluvní strany prohlašují, že v den podpisu těchto VOP a smlouvy nejsou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nespolehlivým plátcem, a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci smlouvy mají ve smyslu tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a jsou zároveň správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Smluvní strany jsou povinny udržovat pravdivost těchto prohlášení po celou dobu platnosti smlouvy. V případě, že se jedna ze smluvních stran stane nespolehlivým plátcem nebo bankovní účet užívaný pro platby v rámci smlouvy přestane být zveřejňován správcem daně z důvodů na straně dané smluvní strany, je druhá smluvní strana oprávněna bez dalšího uhradit splatný závazek ve výši odpovídající DPH z přijatého plnění přímo na účet správce daně, a to aniž by byla vyzvána jako ručitel. V takovém případě závazek druhé smluvní strany zaniká ve výši částky uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správci daně. Zároveň jsou smluvní strany o skutečnosti, že se staly nespolehlivým plátcem nebo jejich bankovní účet užívaný pro platby v rámci smlouvy přestane být zveřejňován správcem daně, povinny druhou smluvní stranu informovat do pěti (5) pracovních dnů.

VII. Záruka a vady

 1. Dodavatel se zavazuje poskytovat záruku za jakost na dodané Zboží nejméně v délce dvaceti čtyř (24) měsíců, která začne běžet od dodání Zboží zákazníkovi, tedy osobě, které dodal Odběratel Zboží od Dodavatele, není-li však na Zboží uvedené datum jiné spotřeby či použitelnosti, v takovém případě se Dodavatel zavazuje poskytovat záruku pouze do data vyznačeného na Zboží.
 2. V případě, že se smluvní strany dohodnou na výměně Zboží, které dodal Dodavatel Odběrateli vadné ať už po právní či faktické stránce, za nové Zboží, Dodavatel se zavazuje poskytnout novou záruční lhůtu na takové nové náhradní Zboží.
 3. Smluvní strany se dohodly, že pro nahlášení vad Zboží budou využívat emaily generované systémem Odběratele a Dodavatel se zavazuje tyto nahlášení zprocesovat bez zbytečného odkladu. V některých případech Dodavatel může reklamaci přidělit speciální reklamační číslo, které se zavazuje poskytnout Odběrateli bez zbytečného odkladu ve formě elektronické odpovědi na oznámení reklamace.
 4. Dodavatel se zavazuje vyřešit veškeré reklamace Zboží nejdéle ve lhůtě šedesáti (60) kalendářních dnů od oznámení reklamace Odběratelem Dodavateli.
 5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené s reklamací Zboží ponese Dodavatel, ale pouze v případě, kdy reklamace ze strany Dodavatele bude uznána.
 6. Odběratel je povinen při převzetí výrobku, či díla neprodleně tento výrobek či dílo přezkoumat za účelem zjištění vad. Zjištěné vady je odběratel povinen ihned ohlásit dodavateli a to písemnou formou do předávacího protokolu, nebo dodacího listu, nebo písemným přípisem dodavateli, přičemž je povinen uvést název a počet reklamovaných výrobků, popis vady, případně nesouladu výrobku s předanou technickou dokumentací, datum nákupu a číslo dodacího listu. Současně je odběratel povinen předat dodavateli vadné zboží.
 7. V případě prodlení s ohlášením zjištěných vad odběratele dodavateli delším jak dva dny nevznikají odběrateli nároky z odpovědnosti za vady dodaných výrobků, díla.
 8. Spočívají-li vady výrobku, či díla ve vadách vizuálně zjistitelných (včetně vady spočívající v nesprávném počtu kusů dodaných výroků) je odběratel povinen uplatnit nárok z odpovědnosti za tyto vady neprodleně při převzetí výrobku, díla. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

VIII. Ukončení smlouvy

 1. Smlouva může být ukončena odstoupením, dohodou nebo výpovědí.
 2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy pouze z důvodů stanovených v těchto VOP.
 3. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
  • Dodavatel je v prodlení s plněním déle než dvacet (20) kalendářních dní a nezjedná nápravu ani do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení Odběratele o takovém prodlení;
  • Dodavatel je v úpadku, hrozícím úpadku nebo byl proti němu podán návrh na výkon rozhodnutí
 4. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Odběratel je v prodlení s finančním plněním ve prospěch Dodavatele po dobu delší než dvacet (20) dní, nebo se jakékoliv prohlášení Odběratele uvedené v těchto VOP se ukáže jako nepravdivé, neúplné či nesprávné;
 5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 6. Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět smlouvu i bez udání důvodu výpovědi ve dvou (2) měsíční výpovědní době, přičemž smluvní strany se dohodly, že výpovědní doba začne plynout první den v kalendářním měsíci následujícím po doručení výpovědi druhé straně.
 7. Smluvní strany se dohodly, že ukončením účinnosti smlouvy nejsou a nesmějí být dotčena ustanovení smlouvy týkající se , záruk, nároků z odpovědnosti za vady, za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy. V případě tohoto odstoupení má Dodavatele právo na doposud vynaložené náklady na objednané zboží ze strany Objednatele.

IX. Důvěrnost informací

 1. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění smlouvy získala od druhé smluvní strany, přičemž smluvní strany považují za důvěrnou informaci jakoukoliv informaci, která je takto označena, která má určitou hodnotu pro příslušnou stranu, je nebo by mohla být obchodním tajemstvím a/nebo jejíž zveřejnění by ohrozilo nebo mohlo ohrozit oprávněné zájmy příslušné smluvní strany, a proto se zavazují pro ochranu důvěrných informací, které zůstávají vždy výhradním vlastnictvím předávající strany, vyvinout pro zachování jejich důvěrnosti a ochrany stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní důvěrné informace, a to v souladu s principem nejlepší praxe, příslušnými právními předpisy a zejména nikoliv však výlučně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Smluvní strany se dále zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy.
 2. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které, se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů; měla přijímající strana oprávněně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené dohody o ochraně informací;jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany; po podpisu smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi.
 3. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění smlouvy.
 4. Smluvní strany se dohodly, že ukončení účinnosti smlouvy se nedotkne ustanovení tohoto článku VOP a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti smlouvy.

X. Ochranné známky, dobrá pověst a protikorupční jednání

 1. Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby žádná z nich neporušovala ochranné známky a dobrou pověst druhé smluvní strany.
 2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré ochranné známky a obchodní jméno Odběratele je Dodavatel oprávněn použít pouze na základě samostatného výslovného předchozího souhlasu Odběratele. Pro tyto účely zašle Dodavatel Odběrateli náhled reklamního sdělení, oznámení nebo předmět použití ochranné známky a/nebo obchodního jména nejméně sedm (7) pracovních dnů před plánovaným zveřejněním, přičemž teprve po písemném odsouhlasení Odběratele je Dodavatel oprávněn takové zveřejnění učinit.
 3. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že veškeré Zboží a/nebo jeho prodej jsou a budou v souladu s právem platným na území Evropské unie, především s právní úpravou v souvislosti se zdravotní nezávadností, padělky, napodobeninami, bezpečným užíváním a ochranou spotřebitele; totéž platí i pro veškeré informace či zboží poskytované Dodavatelem.
 4. Objednatel prohlašuje, že za všech okolností dodržuje nejvyšší etické standardy a totéž platí také pro jeho zaměstnance a třetí osoby jej zastupující. Vzhledem k této skutečnosti se Dodavatel zavazuje, že se úmyslně nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné konání, které by způsobilo, že by porušil jakékoliv platné protikorupční právní předpisy. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoliv však výlučně na nezákonné platby státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů nebo jejich společníkům, rodinám nebo blízkým přátelům (dále jen „veřejné osoby“).
 5. Smluvní strany se musejí neprodleně vzájemně informovat, pokud si budou vědomy nebo budou mít konkrétní podezření na korupci vzhledem k jednání, uzavření nebo plnění smlouvy.

XI. Odpovědnost za škodu

 1. Každá smluvní strana nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných a účinných právních předpisů a smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případných i vzniklých škod.
 2. Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

XII. Vzájemná komunikace

 1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků, zejména nikoliv však výlučně jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy, mj. o případné spolupráci s faktoringovou společností, která by mohla a/nebo měla vliv na řešení pohledávek a závazků mezi smluvními stranami smlouvy.
 2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k smlouvě, nebo která mají být učiněna na jejím základě, musí být provedena v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu oznámenou písemně druhé smluvní straně, přičemž první adresou je adresa uvedená v rámcové smlouvě, takovém případě se zásilka považuje za doručenou třetím dnem od odeslání zásilky. Nemá-li komunikace mít vliv na platnost a účinnost smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy oprávněných osob.
 3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy nebo jakýchkoliv jiných identifikačních údajů budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.
 4. Dodavatel či Odběratel se zavazují, že v případě svého úpadku, hrozícího úpadku, podání insolvenčního návrhu na Dodavatele nebo návrhu na výkon rozhodnutí proti Dodavateli bude informovat o takové skutečnosti Odběratele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany se zavazují všechny spory vznikající z smlouvy a v souvislosti s ní řešit přednostně smírnou cestou. Smluvní strany se dohodly, že pokud tyto spory nebudou vyřešeny do šedesáti (60) kalendářních dnů od začátku jednání o smíru, budou tyto spory rozhodovány českými soudy dle pravomoci a příslušnosti v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Jednacím jazykem je čeština, a rozhodné právo je právo české.
 2. Smluvní strany se dohodly, že Odběratel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Dodavateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.
 3. Jakákoliv dohoda o změně smlouvy vyžaduje písemnou formu.
 4. Tyto všeobecné podmínky jsou k nahlédnutí na stránkách www.laspro.cz.
 5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy České republiky. V případě ochrany práv v jiném státě než je Česká republika a veřejnoprávních povinností v takovémto státě se použijí příslušná ustanovení právního řádu tohoto státu. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se neaplikuje.
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem, tedy zejm. změnou na stránkách www.laspro.cz. Odběratel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy byly tyto změny zveřejněny. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.
 8. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den, kdy se Odběratel stane vlastníkem Zboží.
 9. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinností dnem zveřejnění, nejpozději dnem 3.2.2017.